Obchodní podmínky

Poskytnutím svých osobních údajů dávám souhlas s jejich zpracováním pro marketingové účely Skupině Saint-Gobain a všem jejím subjektům v ČR v rozsahu uvedeném v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je v plném znění k dispozici u pracovníků společnosti nebo nahttp://www.rigips.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Skupina Saint-Gobain je oprávněná poskytnout údaje spoluorganizátorovi- společnosti AZ Promo s.r.o., IČ 27252515, sídlem Dělnická 54, Praha 7.

 

Já, výše uvedený, tímto prohlašuji, že mám zájem zúčastnit se Tréninku pro řemeslníky pořádaného skupinou SAINT-GOBAIN. Konktrétně její divizí Saint-Gobain  CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s. - divize Rigips, IČ: 250 29 673, se sídlem Smrčkova 4, Praha 8 (dále jen "Organizátor"), která se koná v roce 2018 dne 31.1. v Praze, 21.2. v Ostravě, 7.3. v Českých Budějovicích a 14.3. v Brně.  (dále jen „Akce").

 

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem byl organizátorem Akce seznámen se všemi riziky spojenými s účastí na Akci a jsem si jich plně vědom, zejména jsem byl poučen o tom, že se Akce mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, plně způsobilé k právním úkonům, které nejsou pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Zavazuji se, že budu respektovat všechny bezpečnostní a organizační pokyny Organizátora Akce.

 

Výslovně prohlašuji, že se Akce účastním na vlastní nebezpečí a riziko a prohlašuji na svou čest, že nebudu vymáhat na Organizátorovi Akce či jiných osobách na Akci zainteresovaných náhradu případné škody, která mi může vzniknout, nebo na kterou by mi mohlo vzniknout právo za jakýkoli druh škody, kterou utrpím přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, smrti, škody na majetku, omezení či ztráty pracovní schopnosti nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku mé účasti na Akci.

 

Zaručuji se, že jsem způsobilý podepsat toto prohlášení a podepisuji ho po důkladném zvážení ze své svobodné vůle a nikoli v tísni či pod nátlakem.

 

Prohlašuji, že je mi znám můj zdravotní stav a dovoluje mi vykonávat fyzické výkony spočívající v účasti na Akci.

 

Na důkaz toho odesílám svou registraci na tuto Akci.

 

Partneři:
Isover
Adfors
Rigips
DeWalt
Weber
Ecophon
AZ Promo